Udslusning

Den primære indsats for at fremme en succesfuld udslusning, er at sikre at den enkelte elev oplever et lærerigt og trygt værkstedsforløb, hvor eleven afklares om egne interesser og muligheder, og udvikler sig fagligt, personligt og socialt.

I dagligdagen på værkstedet stifter eleven bekendtskab med fag, arbejdsmetoder og arbejdspladsfællesskaber, og afklarer/udvikler her i gennem sine interesser og perspektiver. Værkstedslæreren støtter elevens udvikling fagligt, og indgår i en løbende dialog om elevens fremtidsperspektiver.

Gennem skoleopholdet har eleven kontakt med vejleder, bl.a. gennem jævnlige ”forløbsplansamtaler”. Det er vejlederens opgave at fastholde et kontinuerligt fokus på efterfølgende uddannelse (og indgåen i arbejdsmarkedet) gennem inspiration, afklaring, opmuntring og udfordring af elevens fremtidsperspektiv.

Gennem relevante praktikophold, virksomhedsbesøg, besøg på uddannelsesinstitutioner, deltagelse i messer mm. opnår eleven praktiske erfaringer, der kan støtte en afklaring, ligesom eleven gennem ”kombinationsforløb” kan få indblik i, hvordan det er at være elev på en erhvervsuddannelse.

Vejleder (og værkstedslærer) støtter eleven i at identificere barrierer ift. optagelse på og gennemførelse af videre uddannelsesforløb; såvel formelle (f.eks. karakterkrav) og faglige som personligt/sociale – og i at overkomme disse.

Såfremt det ikke er realistisk at eleven gennemfører en uddannelse på ordinære vilkår, sikrer vejleder at der opspores alternative veje for eleven, f.eks. gennem STU, EGU eller KUU.

Endelig er det vejleders ansvar at sikre, at eleven tilmeldes studie, og er forberedt på krav ift. dette – og på den kommende livssituation ift. økonomi, bolig osv.